Fundats

Fonden er stiftet den 2. marts 1982. 


FUNDATS for DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND (CVR nr. 68974011)


 

§ 1.

Fondens navn er Direktør Ib Henriksens Fond.

 

§ 2.

Fondens stifter er direktør Ib Kongshaug Henriksen.

 

§ 3.

Fondens hjemsted er Hørsholm Kommune.

 

§ 4.

Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse hovedsagelig indenfor videnskab, industri, handel, håndværk. Støtten kan ydes i form af tilskud til rejser og ophold i udlandet. Unge, som har mistet deres forældre, eller hvis forældre er ubemidlede, skal fortrinsvis komme i betragtning ved ydelse af støtte.


Fonden kan også yde støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor nævnte områder af udlændinge, som ønsker at opholde sig i Danmark under uddannelsen. Statsborgere fra U.S.A. skal have fortrinsret.


Det er endvidere fondens formål at yde støtte til videnskabelig forskning og til køb eller leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål.


Der kan endelig ydes støtte til foreninger, stiftelser, institutioner mv., der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A.


Det er ikke fondens formål at drive erhvervsvirksomhed bortset fra drift af fast ejendom.


Det beror på bestyrelsens frie og uangribelige skøn, hvorledes fondens støtte skal fordeles mellem de ovennævnte formål, ligesom bestyrelsen frit bestemmer de enkelte legatportioners størrelse og på hvilke tidspunkter af året uddeling skal finde sted.


Bestyrelsen træffer bestemmelse om ansøgningsskemaer og andre spørgsmål i forbindelse med ansøgning og uddeling af legater.


Ansøgninger sker elektronisk og behandles løbende.


Legaterne er modtagernes særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning.

 

§ 5.

Fondens grundkapital udgør 72 millioner kroner og hidrører fra arv efter stifteren og fra driftsindtægter og værdiforøgelser efter stiftelsen den 2. marts 1982.


Enhver værdiforøgelse efter 1. juli 1992 henlægges til en reservefond, over hvilken der kan disponeres af bestyrelsen til legatuddelinger og til dækning af eventuelt underskud ved den årlige drift.


Fondens grundkapital og reservefond skal anbringes efter de til enhver tid ved lov eller bekendtgørelse fastsatte regler, dog kan en del af grundkapitalen bevares anbragt i den form, i hvilken den forelå ved fondens stiftelse.


Den del af fondens kapital og indtægter, over hvilke der kan disponeres ved legatudbetalinger, skal stedse være anbragt efter gældende regler.


Fondens værdipapirer og indeståender skal – bortset fra nødvendig driftskapital - være deponeret i en af Danmarks SIFI-banker. Valg af SIFI-bank skal ske ud fra kriterier som soliditet, ekspertise inden for investeringsrådgivning, prissætning og ordentlighed.

 

§ 6.

Fondens bestyrelse skal bestå af 3 personer.


Den første bestyrelse var højesteretssagfører Ebbe Suenson, højesteretssagfører E. Groth-Andersen og tandlæge Per Winkler.

Ved et bestyrelsesmedlems død eller udtræden af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig med den person, som det afgåede medlem ved et tidligere bestyrelsesmøde har udpeget og af den øvrige bestyrelse har fået godkendt som sin efterfølger.


Bestyrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 75 år. Dette gælder dog ikke den første bestyrelse.


Erhvervsstyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem, som er kommet ud af rådighed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel eller har gjort sig skyldig i strafbar handling, som begrunder nærliggende fare for misbrug af hvervet, har forsømt sine pligter som bestyrelsesmedlem eller i øvrigt vist sig uegnet til hvervet.

 

§ 7.

Bestyrelsen er berettiget til et vederlag, der svarer til arbejdets omfang og det hermed forbundne ansvar.

 

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand for et år ad gangen og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 9.

Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når to medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 10.

Det påhviler bestyrelsen at føre en bestyrelsesprotokol indeholdende alle oplysninger og afgørelser af væsentlig betydning for fonden.

 

§ 11.

Bestyrelsen ansætter en administrator, der så vidt muligt skal være medlem af bestyrelsen.


Bestyrelsen fastsætter administrators vederlag.

 

§ 12.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, der skal udføre løbende revision af fondens indtægter og udgifter og have fuldt indseende med administrationen.


§ 13.

Fonden forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, der også kan meddele bankprokura og lignende.

 

§ 14.

Nærværende fundats kan ændres af bestyrelsens flertal.


Ændringen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.

 

§ 15.

Fondens oprindelige fundats er oprettet den 2. marts 1982 og blev kongeligt konfirmeret gennem Undervisningsministeriet.

 

Fundatsen er – med fondsmyndighedens godkendelse – ændret ved bestyrelsesbeslutninger af 16. september 1987, 22. marts 1988, 10. september 1992, 17. maj 2011 og 14. september 2021.

 

Således godkendt på bestyrelsesmøde i Hørsholm, den 14. september 2021

 

 

 

Michael D. Prince

Finn Winkler

Morten Groth-Andersen