Bestyrelse

God Fondsledelse


Ved ændringerne af Lov om Erhvervsdrivende Fonde, der trådte i kraft den 1. januar 2015, indførtes i lovens § 60 en bestemmelse om, at "bestyrelsen skalde redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse"


Redegørelsen skal optages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside.


I december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse i alt 16 anbefalinger til god fondsledelse.


Redegørelsen kan findes her. Bestyrelsens forretningsorden kan ses her.

Fondens ledelse


Fonden har en bestyrelse bestående af 3 personer, der i dag er følgende:


Advokat Michael D. Prince, født 1951 - indtrådt i bestyrelsen 15.07.1997 - formand

Generalmajor Finn Winkler, født 1957 - indtrådt i bestyrelsen 01.10.1999 - næstformand

Morten Groth-Andersen, født 1954 - indtrådt i bestyrelsen 14.05.2004